Thống kê xổ số Miền Bắc trong 30 lần quay

Thống kê giải đặc biệt xổ số Miền Bắc từ 16/07/2022 tới 15/08/2022

Ngày ĐB Ngày ĐB Ngày ĐB
16/07 77064 17/07 66327 18/07 36713
19/07 53393 20/07 25496 21/07 27404
22/07 04093 23/07 15361 24/07 22857
25/07 69502 26/07 00558 27/07 09155
28/07 56590 29/07 92303 30/07 96409
31/07 50267 01/08 46555 02/08 36335
03/08 37686 04/08 27492 05/08 49513
06/08 74873 07/08 80395 08/08 76821
09/08 00180 10/08 42119 11/08 44082
12/08 93970 13/08 40306 14/08 90213

1 cặp số xuất hiện nhiều nhất trong vòng 1 lần quay xổ số Miền Bắc

15 17 lần
93 16 lần
40 14 lần
46 14 lần
31 14 lần
37 13 lần
55 12 lần
94 12 lần
89 12 lần
38 11 lần

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất xổ số Miền Bắc

Con số Số ngày chưa ra Ngày ra gần nhất
06 30 ngày 16/07/2022
14 30 ngày 16/07/2022
18 30 ngày 16/07/2022
37 30 ngày 16/07/2022
40 30 ngày 16/07/2022
41 30 ngày 16/07/2022
46 30 ngày 16/07/2022
46 30 ngày 16/07/2022
46 30 ngày 16/07/2022
47 30 ngày 16/07/2022

Thống kê đầu đuôi trong vòng 30 lần quay xổ số Miền Bắc

4x 7 lần
9x 7 lần
9x 6 lần
1x 6 lần
9x 6 lần
6x 6 lần
8x 6 lần
1x 6 lần
8x 6 lần
3x 6 lần
2x 6 lần
2x 6 lần
4x 6 lần
5x 6 lần
9x 6 lần
0x 6 lần
9x 5 lần
2x 5 lần
0x 5 lần
2x 5 lần
5x 5 lần
6x 5 lần
3x 5 lần
2x 5 lần
8x 5 lần
2x 5 lần
3x 5 lần
5x 5 lần
4x 5 lần
9x 5 lần
8x 5 lần
0x 5 lần
5x 5 lần
3x 5 lần
7x 5 lần
1x 4 lần
3x 4 lần
9x 4 lần
4x 4 lần
7x 4 lần
3x 4 lần
3x 4 lần
3x 4 lần
3x 4 lần
7x 4 lần
8x 4 lần
0x 4 lần
6x 4 lần
7x 4 lần
3x 4 lần
4x 4 lần
7x 4 lần
1x 4 lần
4x 4 lần
1x 4 lần
0x 4 lần
6x 4 lần
9x 4 lần
5x 4 lần
8x 4 lần
2x 4 lần
7x 4 lần
3x 4 lần
1x 4 lần
8x 4 lần
3x 4 lần
6x 4 lần
9x 4 lần
3x 4 lần
6x 4 lần
3x 4 lần
5x 4 lần
8x 4 lần
1x 4 lần
9x 4 lần
5x 4 lần
0x 4 lần
8x 4 lần
5x 4 lần
9x 4 lần
3x 4 lần
5x 4 lần
2x 4 lần
2x 4 lần
8x 4 lần
1x 4 lần
2x 4 lần
1x 4 lần
9x 4 lần
8x 3 lần
5x 3 lần
5x 3 lần
7x 3 lần
8x 3 lần
0x 3 lần
4x 3 lần
8x 3 lần
6x 3 lần
9x 3 lần
8x 3 lần
1x 3 lần
4x 3 lần
5x 3 lần
9x 3 lần
1x 3 lần
8x 3 lần
9x 3 lần
5x 3 lần
3x 3 lần
5x 3 lần
4x 3 lần
7x 3 lần
3x 3 lần
1x 3 lần
8x 3 lần
1x 3 lần
4x 3 lần
9x 3 lần
4x 3 lần
7x 3 lần
9x 3 lần
0x 3 lần
7x 3 lần
0x 3 lần
7x 3 lần
2x 3 lần
1x 3 lần
7x 3 lần
0x 3 lần
0x 3 lần
4x 3 lần
1x 3 lần
6x 3 lần
7x 3 lần
9x 3 lần
2x 3 lần
9x 3 lần
2x 3 lần
5x 3 lần
6x 3 lần
9x 3 lần
0x 3 lần
7x 3 lần
0x 3 lần
6x 3 lần
3x 3 lần
9x 3 lần
6x 3 lần
7x 3 lần
1x 3 lần
4x 3 lần
7x 3 lần
0x 3 lần
6x 3 lần
5x 3 lần
0x 3 lần
5x 2 lần
4x 2 lần
2x 2 lần
9x 2 lần
2x 2 lần
8x 2 lần
3x 2 lần
4x 2 lần
2x 2 lần
2x 2 lần
5x 2 lần
0x 2 lần
6x 2 lần
1x 2 lần
7x 2 lần
0x 2 lần
0x 2 lần
4x 2 lần
9x 2 lần
3x 2 lần
6x 2 lần
7x 2 lần
0x 2 lần
2x 2 lần
6x 2 lần
2x 2 lần
3x 2 lần
5x 2 lần
5x 2 lần
8x 2 lần
6x 2 lần
6x 2 lần
8x 2 lần
0x 2 lần
1x 2 lần
4x 2 lần
3x 2 lần
4x 2 lần
5x 2 lần
6x 2 lần
9x 2 lần
4x 2 lần
7x 2 lần
3x 2 lần
4x 2 lần
2x 2 lần
6x 2 lần
9x 2 lần
3x 2 lần
8x 2 lần
1x 2 lần
4x 2 lần
5x 2 lần
1x 2 lần
2x 2 lần
0x 2 lần
4x 2 lần
7x 2 lần
1x 2 lần
1x 2 lần
5x 2 lần
6x 2 lần
7x 2 lần
8x 2 lần
2x 2 lần
3x 2 lần
2x 2 lần
6x 2 lần
0x 2 lần
4x 2 lần
2x 1 lần
4x 1 lần
1x 1 lần
6x 1 lần
8x 1 lần
9x 1 lần
1x 1 lần
7x 1 lần
3x 1 lần
5x 1 lần
9x 1 lần
4x 1 lần
7x 1 lần
5x 1 lần
6x 1 lần
0x 1 lần
0x 1 lần
5x 1 lần
8x 1 lần
0x 1 lần
3x 1 lần
0x 1 lần
9x 1 lần
2x 1 lần
5x 1 lần
6x 1 lần
1x 1 lần
3x 1 lần
6x 1 lần
8x 1 lần
7x 1 lần
3x 1 lần
8x 1 lần
4x 1 lần
1x 1 lần
7x 1 lần
9x 1 lần
3x 1 lần
0x 1 lần
0x 1 lần
7x 1 lần
0x 1 lần
0x 1 lần
5x 1 lần
8x 1 lần
4x 1 lần
1x 1 lần
2x 1 lần
8x 1 lần
6x 1 lần
7x 1 lần
1x 1 lần
6x 1 lần
2x 1 lần
6x 1 lần
4x 1 lần
1x 1 lần
9x 1 lần
7x 1 lần
8x 1 lần
x1 8 lần
x1 7 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x2 6 lần
x1 6 lần
x0 6 lần
x0 6 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x2 5 lần
x3 5 lần
x4 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x1 5 lần
x1 5 lần
x2 5 lần
x0 5 lần
x3 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x1 5 lần
x0 5 lần
x3 5 lần
x3 5 lần
x0 5 lần
x0 5 lần
x2 5 lần
x0 5 lần
x0 5 lần
x3 4 lần
x1 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x3 4 lần
x0 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x1 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x3 4 lần
x2 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x4 4 lần
x1 4 lần
x5 4 lần
x1 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x3 4 lần
x1 4 lần
x3 4 lần
x0 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x4 4 lần
x3 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x3 4 lần
x1 4 lần
x2 4 lần
x4 4 lần
x7 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x4 4 lần
x0 4 lần
x3 4 lần
x1 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x1 4 lần
x1 4 lần
x0 4 lần
x4 4 lần
x0 4 lần
x0 4 lần
x3 4 lần
x2 3 lần
x7 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x3 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x1 3 lần
x1 3 lần
x1 3 lần
x4 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x5 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x4 3 lần
x3 3 lần
x0 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x5 3 lần
x6 3 lần
x3 3 lần
x1 3 lần
x3 3 lần
x0 3 lần
x3 3 lần
x5 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x7 3 lần
x0 3 lần
x1 3 lần
x1 3 lần
x7 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x0 3 lần
x2 3 lần
x4 3 lần
x1 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x3 3 lần
x2 3 lần
x1 3 lần
x2 3 lần
x2 3 lần
x6 3 lần
x2 3 lần
x3 3 lần
x2 3 lần
x8 3 lần
x0 3 lần
x2 3 lần
x5 3 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x3 2 lần
x1 2 lần
x1 2 lần
x5 2 lần
x6 2 lần
x7 2 lần
x2 2 lần
x3 2 lần
x4 2 lần
x2 2 lần
x8 2 lần
x0 2 lần
x2 2 lần
x4 2 lần
x4 2 lần
x7 2 lần
x4 2 lần
x0 2 lần
x4 2 lần
x1 2 lần
x4 2 lần
x4 2 lần
x1 2 lần
x0 2 lần
x6 2 lần
x3 2 lần
x6 2 lần
x2 2 lần
x1 2 lần
x8 2 lần
x1 2 lần
x2 2 lần
x2 2 lần
x8 2 lần
x2 2 lần
x0 2 lần
x6 2 lần
x6 2 lần
x0 2 lần
x0 2 lần
x3 2 lần
x0 2 lần
x8 2 lần
x2 2 lần
x3 2 lần
x8 2 lần
x8 2 lần
x3 2 lần
x4 2 lần
x1 2 lần
x0 2 lần
x6 2 lần
x1 2 lần
x7 2 lần
x2 2 lần
x7 2 lần
x5 2 lần
x1 2 lần
x5 2 lần
x0 2 lần
x6 2 lần
x1 2 lần
x4 2 lần
x1 2 lần
x1 2 lần
x4 2 lần
x1 2 lần
x1 2 lần
x9 1 lần
x2 1 lần
x0 1 lần
x4 1 lần
x0 1 lần
x2 1 lần
x2 1 lần
x6 1 lần
x7 1 lần
x4 1 lần
x1 1 lần
x3 1 lần
x5 1 lần
x1 1 lần
x1 1 lần
x6 1 lần
x2 1 lần
x6 1 lần
x3 1 lần
x3 1 lần
x0 1 lần
x8 1 lần
x7 1 lần
x4 1 lần
x1 1 lần
x3 1 lần
x7 1 lần
x5 1 lần
x3 1 lần
x4 1 lần
x3 1 lần
x6 1 lần
x3 1 lần
x6 1 lần
x5 1 lần
x2 1 lần
x5 1 lần
x2 1 lần
x5 1 lần
x3 1 lần
x2 1 lần
x5 1 lần
x4 1 lần
x2 1 lần
x6 1 lần
x2 1 lần
x0 1 lần
x5 1 lần
x4 1 lần

THỐNG KÊ XỔ SỐ MIỀN BẮC (THỐNG KÊ XSMB)

Thống kê xổ số miền Bắc (XSMB) là một công cụ tổng hợp tất cả các dữ liệu kết quả xổ số kiến thiết miền Bắc đã về trong một thời gian dài dựa theo các nhóm tiêu chí khác nhau theo tổng, tần suất 2 số cuối giải đặc biệt, thời gian… Việc phân tích và tổng hợp các dữ liệu thống kê XSMB sẽ giúp người chơi hiểu được các quy luật xổ số theo chu kỳ và có những phân tích tốt nhất để đưa ra những con số dự đoán chính xác nhất.

 1. Thống kê kết quả xổ số miền Bắc (KQXSMB) gồm những gì?

Thống kê kết quả XSMB tổng hợp các dữ liệu của các giải đã mở thưởng trong thời gian gần đây để người chơi năm bắt. Cụ thể bao gồm:

 • Bảng thống kê kết quả xổ số miền Bắc đầy đủ theo thống kê XSMB 30 ngày, thống kê xổ số miền Bắc 60 kỳ, thống kê 100 ngày kết quả xổ số miền Bắc gần nhất.
 • Thống kê giải đặc biệt miền Bắc theo 2 số cuối và đầy đủ 5 số: Thống kê xổ số theo tuần, tháng, năm, đề khan, tổng đề gan, giải đặc biệt ngày này của những tuần, tháng, năm trước…
 • Thống kê nhanh XSMB: Đầu - đuôi lô tô, lô gan, cặp lô gan, thống kê tần suất lô tô xổ số miền Bắc…
 • Thống kê KQXS VIP: Lô rơi theo lô, lô về theo lô câm, lô xiên hay xuất hiện (xiên 2, xiên 3…), lô rơi từ đề, lô kép..
 • Thống kê gan theo tổng, chạm, đầu, đuôi…
 • Bảng thống kê kết quả XSMB của hôm nay, hôm qua và những hôm trước đó.

2. Lịch thống kê KQXS miền Bắc trong tuần

 • Thứ 2: Thống kê xổ số Hà Nội (thống kê xổ số Thủ đô – XSTD)
 • Thứ 3: Thống kê XSKT Quảng Ninh
 • Thứ 4: Thống kê KQXS Bắc Ninh
 • Thứ 5: Thống kê XS Hà Nội
 • Thứ 6: Thống kê xổ số hôm nay Hải Phòng
 • Thứ 7: Kết quả xổ số thống kê Nam Định
 • Chủ nhật: Thống kê xổ số Thái Bình

3. Xem bảng thống kê kết quả xổ số miền Bắc ở đâu chính xác nhất?

Để xem thống kê kết quả xổ số miền Bắc một cách đầy đủ, chính xác, nhanh nhất và hoàn toàn miễn phí, các bạn có thể truy cập vào website XoSo88.TV và lựa chọn mục THỐNG KÊ để xem chi tiết các loại thống kê nhanh XSMB, thống kê lô gan, lô xiên, lô rơi, thống kê loto XSMB, đầu đuôi lô tô, lô câm…

4. Hướng dẫn tra cứu thống kê xổ số kiến thiết miền Bắc

Với công cụ thống kê KQXS miền Bắc các bạn có thể dễ dàng theo dõi KQXS miền Bắc theo các tiêu chí cụ thể chỉ với một số thao tác đơn giản sau:

 • Chọn một trong số các tiêu chí thống kê mà các bạn muốn xem (Ví dụ: thống kê nhanh, thống kê XSMB 30 ngày, 60 ngày, 100 ngày, giải đặc biệt, lô gan, lô rơi, lô xiên, lô kép…).
 • Chọn biên độ ngày và click “Xem kết quả
 • Nếu bạn muốn xem thống kê xổ số MB theo tháng, theo tuần hoặc theo năm thì chỉ cần chọn đúng thời gian muốn xem là kết quả sẽ được hiển thị.

5. Có thể xem kết quả thống kê xổ số miền Bắc khi nào?

Bất cứ khi nào bạn muốn xem thống kê xổ số miền Bắc hôm nay hoặc tìm kiếm các thống kê nhanh kết quả xổ số miền Bắc để làm cơ sở phân tích, nhận định, soi cầu để đưa ra dự đoán kết quả xổ số Miền Bắc (dự đoán KQXSMB) một cách chính xác nhất đều có thể truy cập vào trang web Xổ Số 88. Hệ thống website của chúng tôi hoạt động liên tục 24/24h và luôn cung cấp các kết quả nhanh, chính xác nhất.

Các kết quả thống kê miền Bắc luôn được cập nhật ngay sau khi có kết quả quay số mở thưởng theo ngày nên đảm bảo thống kê luôn đầy đủ, chi tiết nhất cho người chơi tham khảo.

Mục đích của việc cung cấp các thống kê XSMB của XoSo88.TV là để hỗ trợ cho việc phân tích, dự đoán kết quả xổ số miền Bắc của người chơi xổ số, lô tô do nhà nước ban hành đạt hiệu quả cao nhất.

Xem thêm
Thu gọn